Son Dakika
10 Aralık 2018 Pazartesi

Adapazarı Belediyesi, personel ve araç kiralama ihalesi yapacak

18 Ocak 2016 Pazartesi, 22:41

Adapazarı Belediyesi Park ve Yeşil Alan Bakım Çalışmaları İçin Personel Temini ve Araç Kiralama Hizmet İşi ihalesi yapacak.

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü açık ihale usulü ile  Park ve Yeşil Alan Bakım Çalışmaları İçin Personel Temini ve Araç Kiralama Hizmet İşi ihalesi yapacak.

PARK VE YEŞİL ALAN BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ADAPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park Ve Yeşil Alan Bakım Çalışmaları İçin Personel Temini Ve Araç Kiralama Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/183104
1-İdarenin
a) Adresi : Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cd. 9 Merkez Adapazarı/Sakarya
b) Telefon ve faks numarası : 2643233754 – 2643233140
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@adapazari.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Personel temini 8 işçi 7 ay, personel temini 15 işçi 4 ay 15 gün, minibüs, çift kabin kamyonet, kabinli ve remorklu traktör, kazıcı yükleyici, damperli kamyon ve arazöz çalıştırılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adapazarı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.02.2016, işin bitiş tarihi 31.10.2016

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi İhale ve Toplantı Salonu Dağdibi Mah. Enka Okulları Cd. No:9 Adapazarı / SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 25.01.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Park ve Yeşil alanlarda yapılan; çim biçilmesi, yabancı ot temizliği, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adapazarı Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırıldıktan sonra Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Caddesi No:9 Adapazarı / Sakarya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Dağ Dibi Mah. Enka Okulları Cd. No:9 İhale Birimi Adapazarı / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz